آن یک ژورنالیست
 داکتر عبدالله شایسته ترین کاندید ریاست جمهوری
 

در این هیچ جای شک و تردید نیست، داکتر عبدالله یکی از بارزترین شخصیت های سیاسی افغانستان که نظیر آن به ندرت درتاریخ سیاسی سه دهه اخیر دیده شده است، میباشد. وی با استقامت تمام در پهلوی قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود (رح) چه در دوران جهاد وچه هم مقاومت ایستاده بود، دفاع و پشتبانی از وی به معنی تداوم راه مسعود بزرگ است.

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در دوشنبه یازدهم خرداد 1388  |
 یک قوماندان طاالبان در کندز کشته
 
قاری صدیق الله یک تن از قوماندانان طالبان در نتیجه در گیری با پولیس در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به قتل رسید
 
سمونوال عبدالرحمن حق تاش آمر امنیت قوماندانی امنیه پولیس ولایت کندزگفت  که حوالی شام دیروز در جریان گزمه پولیس در ولسوالی امام صاحب طالبان با پولیس ملی در گیر شدند که در نتیجه قاری صدیق الله یکتن از قوماندانان این گروه که خود را ولسوال امام صاحب معرفی میکرد کشته شد.

وی افزود که یک فرمانده دیگر طالبان به اسم حبیب که شدید زخمی گردیده بود به دست نیروهای پولیس اسیر شده است.

به گفته حق تاش مجروح دستگیر شده به شفاخانه 200 بستر پولیس در کندز انتقال گردیده و جسد قوماندان کشته شده به مردم محل در ولسوالی امام صاحب تحویل داده شده است.

تا کنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

این در حالیست که حدود یک هفته قبل در ولسوالی ارچی ولایت کندز در نتیجه در گیری مشابه دو طالب کشته شده، هفت تن اسیر،گردیده بود.

جاوید کارگر

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در دوشنبه یازدهم خرداد 1388  |
 
|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388  |
 حبيب منگل : غربى ها ازفعالان پرچم در افغانستان حمايت ميکنند
 

محمدمنيرمهربان - May 14, 2009 - 10:13

          مصاحبه با حبيب منگل

  

کابل

 

 

نامزدهاى انتخابات آينده رياست جمهورى با آرزوهاى بلندپروازانه، ازطيف ها وگرايش هاى  متفاوت وارد ميدان مبارزات انتخاباتى شده اند .

 

بااين حال يکى ميخواهد افغانستان را درپنج سال آينده ٣٦٠درجه تغييرحالت دهد، ديگرى به فکرآشتى حکومت با طالبان است ويکى هم مي خواهد حضورنيروهاى خارجى رادرين کشور قانونمند ساخته ويک تقسيم اوقات زمانى براى خروج آنها ترتيب دهد.

 

داکترحبيب منگل يکى ازاين نامزدان است که ازآدرس يک  سازمان سياسى تحت نام نهضت فراگيردموکراسى وترقى افغانستان ادعاى آوردن ثبات وامن ؛ همچنان ايجاد يک اداره کارآمدوخدمتگذاربه مردم را درکشور دارد .

 

به گفته منگل، نهضت فراگير دموکراسى وترقى افغانستان چهارونيم سال قبل تاسيس گرديده وبخش وسيع ازفعالان حزب وطن وحزب دموکراتيک خلق افغانستان وقت  درآن عضويت دارند.

 

به گفته داکترمنگل، مردم افغانستان نبايد ميان گروه هاى  ديروزچپ دموکراتيک وگروه هاى مدرن چپ دموکراتيک مغالطه داشته باشند.

 

اوگفت : (( ماازجمع گروه هاى مدرن چپ دموکراتيک استيم .))

 

داکترحبيب منگل هرنوع رابطه سياسى  با شهنوازتنى ازجناح خلق حزب دموکراتيک وقت را رد کرد وگفت که بدليل وجود ديدگاه هاى متفاوت، روى خط سياسى نهضت  وآقاى شهنوازتنى ؛ حتى  اين هم ممکن نيست که درآينده انديشه ء مبنى برنزديکى  ميان اين دوتفکرسياسى ايجاد شود .

 

 

تحليل وتجزيه ءکه آقاى منگل ازلست ٤٤نفرى نامزدان انتخابات به عمل آورده، آنرادرسه کتگورى خلاصه ميکند .

 

وى مى گويد که درترکيب لست ٤٤نفرى، گرايش هاى سياسى فکرى متفاوت حضوربه هم رسانيده اند که عبارت است از: نيروهاى جبهه ملى که عمدتاً متشکل ازتنظيم هاى جهادى مي باشد ، دوم ترکيب ازتکنوگرات ها وسوم هم جمعى هم ازسوسيال دموکرات ها يا گروه هاى چپ دموکرات .

 

 

موضوع رقابت با ديگران را داکترمنگل درمصاحبه اش روشن ساخت وگفت که آنها درپروسه مبارزات انتخابات بادوترکيب ديگر؛ يعنى با جبهه ملى وتکنوگرات ها قطعاً رقابت سياسى دارند .

(( تفکرما باجبهه ملى وتکنوگرات ها همزيستى سياسى است ؛ نه حذف يکديگر.))

 

داکترحبيب منگل همچون سايرنامزدها اعلام داشت که مصمم است تاختم مبارزات انتخاباتى اش مستقل بماند،اما اين راهم گفت که هنوز زود است روى ائتلاف با جبهه ملى ويا ترکيب تکنوگرات ها حرف زد .

 

 

به اعتقاد منگل  ، اهدافى  را که جامعه جهانى ازهشت سا ل بدينسو درافغانستان دنبال مى کند ، تحقق آنها فقط وفقط دروجود نيروهاى دموکراتيک ومترقى ( گروه هاى چپ دموکراتيک ) ميسر است .

 

(( براى تحقق تعهدات جامعه جهانى درافغانستان، خوبترين پارتنرشپ( همکار  )مابوده ميتوانيم. ))

 

 

وقتى ازوى سوال شد که شما دروجود نهضت ،کدام فاکت هاى قوى را مى بينيد که ميتوانيد با پيشکش ساختن آن  به قناعت جامعه جهانى به عنوان يک پارتنرشپ بپردازيد ؛ منگل بدون اينکه توقف  ويا سکوتى کرده باشد ؛ دفعتاً ازحمايت گسترده نهادهاى مدنى ؛بشمول احزاب دموکراتيک ومترقى جامعه  اروپا و امريکا؛مثل احزاب سوسيال دموکرات ها ، سوسياليست ها وسبزها حرف به زبان آورد .

 

باآنکه وى بصورت جدى رو ى  اين حمايت حساب ميکرد، ليکن شواهدواسنادى دال برتاييد اين  پشتيبانى  ارائه ننمود.

 

درپاسخ به اين سوال که آيا دراين زمينه چراغ هاى سبزى هم  ازسوى غربى ها نسبت به شما روشن شده ؛ آقاى منگل فقط بااين جمله اکتفاءکرد که : (( هنوز زود است که ازچراغ هاى سبزغربى ها نسبت به خود حرف بزنيم .))

 

 

آقاى منگل به عنوان سفيررژيم وقت داکترنجيب الله درمسکوازمشخصات ويژه ءيک رئيس جمهورموفق براى افغانستان يکى هم شخصيت محورى راعنوان کرد وگفت که تجارب ناکام حکومت هاى گذشته درافغانستان نشان داده که ديگراين کشورتحمل شخصيت محورى را دردرون رهبرى  خود ندارد .

 

او اين را هم گفت : (( نامزدهاى انتخاباتى بايد درد شناس بوده وبراى مداواى دردها ؛داروتجويزداشته باشند.))

 

 

 وى دردومورد ديگر، رو ى  يک نکته  پيچيدو پاسخش را بااين عبارت روشن ساخت : (( اکنون حرف ،حرف  آوردن تغييرات است ؛ البته نه توضيح براى  تغييرات .))

اوهمچنان گفت : ((  زمان ،زمان مداواى دردهاست ؛ نه بيان دردها .))

 

 

دربخش ديگرازمصاحبه ،آقاى منگل توام بانگرانى که درسيمايش متصوربود گفت که درطيف ٤٤نفرى نامزدها ؛ عده يى  هم استند که فقط بخاطرثروت اندوزى ثبت نام کرده اند .

 

متهم نمودن دستگاه حکومت کنونى اززواياى مختلف ؛ بويژه  به فساد وبى کفايتى،  برخى  گفتارهرنامزدانتخابات را دربردارد ، داکترحبيب منگل هم مستثناء ازاين امرديده نشد  .

 

او درخلال صحبت ها، بيشترانگشت انتقادش را روى راهکارهاى ناکارآمد  ومديران ملوث به فساد دردستگاه حکومت حامدکرزى گذاشت ؛ حتاتاآن جا که ادعانمود چوکى هاى حکومتى درمرکزوولايات نه به اساس شايستگى ولياقت ؛ بلکه دربدل پول به اشخاص تحويل داده ميشود .

 

وقتى ازوى پرسيده شد که درصورت برنده شدن، چگونه نهضت آنها قادربه ايجاديک اداره سالم ويک مديريت متشکل ازافرادصادق و وطنپرست خواهد شد؟ داکترمنگل پاسخش را بايک ادعايى بزرگ اين گونه داد  :

 

(( ازاينکه ماازحمايت کتلۀ وسيع انسان هاى مخلص برخورداراستيم، مي توانيم ادارهء برمبناى شايسته سا لارى ايجادکنيم .))

 

حبيب منگل درزمان اقتدار حزب دموکراتيک خلق افغانستان درپست هاى؛ چون :  سفيرکابل درمسکو،سفيرغيرمقيم درفنلند ، رئيس سازمان صلح وهمبستگى افغانستان ، معاون اول جبهه ملى دررژيم داکترنجيب الله ونماينده ولسى جرگه وقت، در شهرگرديزولايت پکتيا؛ کارنموده است .

 

دوکتورمحمد داود راوش ونفس جهد، ازجمله معاونين آقاى منگل مى باشند.

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388  |
 چهار طالب در کندز کشته شد

 

 

 

 

 

در یک درگیری یک ساعته میان سربازان پولیس و طالبان مظنون در ولسوالی چهار دره ولایت کندز چهار طالب کشته، هفت تن زخمی و سه تن دیگر بازداشت شدند.


جنرال عبدالرازق یعقوب فرمانده پولیس ولایت کندز ضمن بیان مطلب فوق به اروپا گفت که این درگیری شام پنجشنبه (17 ثور) رخ داده است.


در همین سمونوال عبدالرحمان آقتاش می گوید که شام روز گذشته زمانی که بر گزمه تیم بازسازی ولایتی آلمان در ولسوالی چهار دره فیر شد آنان پولیس را در جریان گذاشتتند که پس از رسیدن پولیس طالبان با سربازان پولیس به درگیری پرداختند.


آقای آقتاش علاوه نمود که در این درگیری به پولیس آسیبی نرسیده و دو میل کلاشنکوف و چهار عراده موتر سایکل نیز به دست پولیس افتاده است.


اما طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.


گفتنی است که ولسوالی چهاردره از جمله مناطق نا امن در ولایت کندز محسوب می شود که هر از گاهی مخالفان دولت بر سربازان داخلی و خارجی عملیاتی را انجام می دهند.

جاوید کارگر

زون شمال

 

 

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388  |
 چهار طالب در کندز کشته شد

 

 

 

 

 

در یک درگیری یک ساعته میان سربازان پولیس و طالبان مظنون در ولسوالی چهار دره ولایت کندز چهار طالب کشته، هفت تن زخمی و سه تن دیگر بازداشت شدند.


جنرال عبدالرازق یعقوب فرمانده پولیس ولایت کندز ضمن بیان مطلب فوق به اروپا گفت که این درگیری شام پنجشنبه (17 ثور) رخ داده است.


در همین سمونوال عبدالرحمان آقتاش می گوید که شام روز گذشته زمانی که بر گزمه تیم بازسازی ولایتی آلمان در ولسوالی چهار دره فیر شد آنان پولیس را در جریان گذاشتتند که پس از رسیدن پولیس طالبان با سربازان پولیس به درگیری پرداختند.


آقای آقتاش علاوه نمود که در این درگیری به پولیس آسیبی نرسیده و دو میل کلاشنکوف و چهار عراده موتر سایکل نیز به دست پولیس افتاده است.


اما طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.


گفتنی است که ولسوالی چهاردره از جمله مناطق نا امن در ولایت کندز محسوب می شود که هر از گاهی مخالفان دولت بر سربازان داخلی و خارجی عملیاتی را انجام می دهند.

جاوید کارگر

زون شمال

 

 

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388  |
 سیلاب ها د خسارات سنگینی به مردم وارد نموده است

 

                                        

 

 

 

در اثر سرازیر شدن سیلاب های ناشی از باران شب گذشته در چند ولایت شمال کشور دست کم سه نفر کشته، صدها منزل مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است.

حاجی یعقوب یک باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب  گفت که سیلاب خسارات زیادی به مردم وارد نموده و همچنان در اثر لغزش کوه دو نفر در این ولسوالی جان داده است.

اماعبدالحق شفق والی فاریاب می گوید که باران شدید شب گذشته خسارات مالی به مردم وارد نموده، اما از تلفات جانی اطلاعی ندارد.

وی افزود که آنان مواد غذایی و البسه برای 2000 خانواده آماده دارند، اما به دلیل تخریبات سیلاب که راه مواصلاتی با شش ولسوالی را مسدود نموده زمینه کمک رسانی نیز مساعد نیست.

سیلاب در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل نیز باعث تلفات جانی، تخریبات منازل مسکونی و زمین های زراعتی شده است.

زمری یک باشنده ولسوالی سوزمه قلعه افزود که سیلاب در شب جمعه نیز چندین خانه را تخریب و دو زن یک طفل را نیز هلاک نموده بود.

در همین حال قمرالدین شکیب معاون والی سرپل می گوید که از تلفات جانی اطلاع ندارد، اما هیاتی را برای بررسی به محل فرستاده اند تا آمار دقیق خسارات وارده از سیلاب راه گزارش دهد.

همچنان سیلاب شب گذشته در ولسوالی های شولگره و کشم ده ولایت بلخ خسارات مالی را به مردم وارد نموده است.

سید نعمت الله مصعب ولسوال شولگره به اروپا گفت که سیلاب اخیر در آن ولسوالی سابقه نداشته و شماری ازمنازل مسکونی و مقدار زمین های زراعتی را تخریب کرده است.

وی افزود که راه مواصلاتی شرق دریای شولگره مسدود شده و آنان هیاتی را بررسی وضعیت به محل فرستاده اند.

جاوید کارگر                                                                                                                              

اروپا                                                                                                                                      

 

                                                          

                                                                                       

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388  |
 
یک نهاد امریکایی حمایت از کودکان می ګوید شمار معتادین زرقی در کشور رو به افزایش است
۱۳۸۸ ۰۱ ۳۱, دوشنبه
Sample Image
مؤسسه ی حمایه ی اطفال امریکا سرویی را به منظور بررسی و تأثیرات برنامه های کاهش اضرار مواد مخدر از سال 2007 بر روی معتادین زرقی درشهر کابل انجام داده است و این سروی تا تابستان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
این مؤسسه تا به حال بیش از 480 معتاد زرقی را ثبت نام کرده و هر سه ماه وضعیت آنان و انجام این تحقیقات و پرسش نامه ها ادامه دارد.
داکتر" الیاس اعظمی"  مسئوول پروژه ی حمایه ی  اطفال امریکا درمراسم اعلام نتایج مقدماتی این سروی گفت که تنها درکابل بیش از 1500 تا 2000 معتاد زرقی وجود دارد و سروی ما نشان داده که این معتادین در حال افزایش است.
داکتر اعظمی می گوید: 4 دلیل عمده مانند زیادترشدن تأثیر مواد مخدرتوسط زرق، مصئوون بودن ازطریق زرق،  علت های اجتماعی و عوامل روانی مانند سالها جنگ و مهاجرت باعث می شود که معتادین به زرقیات روی بیاورند.
وی از برنامه های کاهش اضرار مواد مخدر در کابل یاد کرد و گفت که نتیجه ی این تحقیقات نشان داده است که این برنامه ها، تأثیرات مثبتی بر روی معتادین گذاشته است.
گفتنی است طبق سروی که در سال 2005 از سوی UNODC   یا دفترمبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درافغانستان، وزارت مواد مخدر و وزارت صحت عامه انجام شده نشان داده است که حدود یک میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که از این جمله بیش از 21 درصد آنان از اپیوم و یا از هیرویین استفاده می کنند و حدود 20 هزار آنان مواد مخدر را ازطریق زرقی استفاده می نمایند که خطر مصاب شدن به انتاناتی که ازطریق خون انتقال می کند مانند زردی و اچ آی و.ی ایدز را افزایش می دهد.
در سروی که توسط مؤسسه ی حمایت اطفال امریکا صورت گرفته ارقام 6 ماهه آن نشان داده است که از 381 نفر معتاد زرقی، 1/2 درصد به اچ آی وی ایدز مبتلا شده اند اما کدام واقعه ی  مثبت ایدزدراین  مدت، اتفاق نیفتاده است.
همچنان بیش از 37 درصد آنان مبتلا به هپاتیت C یا زردی سیاه و 5/3 درصد به هپاتیت ب مبتلا شده اند.
این مؤسسه، تطبیق واکسین هپاتیت ب را به 330 نفر، آغاز کرده است.

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در جمعه چهارم اردیبهشت 1388  |
 

    طالبان ادعای کشتن 14 پولیس را در پکتیا دارند
۱۳۸۸ ۰۲ ۰۳, پنج شنبه
خوست ( جاوید کارگر)
"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در تماس تیلفونی با آژانس شیوا ادعا نمود که شب چهارشنبه ( 2 ثور) 14 پولیس را در جریان یک درگیری در ولسوالی "گلربز" ولایت پکتیا کشتند.
روح الله سمون . سخنگوی والی پکتیا، با پذیرش وقوع این حادثه، خبر تلفات پولیس  را در این رویداد رد کرد.
سخنگوی والی، همچنان از کشف 5 حلقه ماین جاگذاری شده در ولسوالی احمد آباد این ولایت خبر داد.
|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در جمعه چهارم اردیبهشت 1388  |
 بغلان درانتظار یک والی

 

ازآغازدولت انتقالی اسلامی افغانستان و بعد از سقوط دوره ی سیاه طالبان در ولایت بغلان بیشتر ازهفت والی تغیروتبدیل گردیدند که تاکنون دربغلان کارقابل توجهی صورت نگرفته است.بجز،یک سرک ویک پارک نمایشی چیزی دیگربه چشم نمی خورد باجود سرازیرشدن میلیون هادالریک کارقابل عطف تاهنوزصورت نگرفته که همه ی این رامی توان بربی کفایتی والیان گزشته وحال قلم دادکرد.بنا به گفته مردم تاوقتیکه یک والی درولایت بغلان بلدیت حاصل می کند تغییرویاتبدیل می گردد.که باآمدن والی جدید دراین ولایت هیچ گونه کاری صورت نمی گیرد دراصل والی های که دراین ولایت سرازیر می شوند نقش یک پهره دار رادارند که باختمی دوره ی شان با خورجین ازپول ملت برمیگردند که این رامیتوان ضعف دولت مرکزی گفت مردم دراین فکر هستندکه این بازی دراماتیک چه وقت به پایان خواهد رسید مردم دراین فک هستندکه کدام والی صادق برنده ای بازی خواهدشد.تااینکه منحیث یک آدم صادق وباوجدان دراین ولایت خدمت کندودرد های این ملت بیچاره راکه سالهاست ازوجود داشتن یک والی باکفایت رنج می برند مداواکند.تعدادهم که به نام مسوول دراین ولایت گماشته می شوند بیشترین فرصت شان رادرخوش گزرانی وانتخاب دختران مقبول می گزرانند که بیشتراین دختران بنا برضعف اقتصاد برای مدتی براین جنابان فرصتی هستند تا این عالی مقامان به کدام مرض سوی جنسی دچارنشونداینان بی خبرازسرنوشت شان که این محترمین نه برسنت الهبی بلکه از روی شهوت وزیاده نفسی تن براین کارمیدهند.یک ازنمونه های پرمدعا این است که قوماندان امینه که بخاطر امنیت وحفظ آبروی این مردم آمده بود بعد ازچند ماه وظیفه بافریب واغوا دختری رافریب داده بکام هوسهای شیطانیش برده ومدت فرارنمود وبعداً باسروصداهای مردم واقاربش باتردستی خاصی که ویژه ی مسوولین این ولایت باپرداختن یک مقدارپولی ناچیز دهن خویش واقاربش رابست ازینگونه کارها بصدها نفرداریم که ما باذکرهمین اکتفامی کنیم وحدیث مفصل راخود بخوانید.

دوستان خواننده دراین نبشته کدام غرض وجودندارد بلکه این نبشته شمعی است ازکوهی خیانت که دراین ولایت رواداشته می شود دولت مرکزی افغانستان نباید سرنوشت بیش ازچندلک نفررا باتصمیم های سلیقه ی وعجولانه

ی خود به دست کسانی بسپارد که خود تاهنوزازمشکلات جنسی ونفسانی اش بیرون نیامده وتکراراین چنین تقررها به نفع مردم نبوده وآینده ی این والیان پروژه ی بسیارتاریک ومخدوش خواهد بود.

 

 

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در سه شنبه بیست و چهارم دی 1387  |
 احتجاج مردم بغلان
حملات هوایی و زمینی اخیر رژیم سهیونیستی اسراییل بالای محلات مسکونی و قتل بیش از حد خواهران و برادران رنجدیده  و مظلوم فلسطین راکه خلاف تمام موازین انسانی کنوانسیون بین المللی میباشدتقبیح نموده و مردم ولایت بغلان خودرا غمشریک مردم مسلمان و رنجدیده فلسطین میداند و قطع نامهء 5 مادهء  راصادر نمودند

1_   شخص ریس جمهورجمهوری اسلامی  افغانستان با مردم افغانستان همصدای نموده ورسمآتحاجم اخیر اسرایل را بالای مردم فلسطین تقبیح و محکوم نماید.

2_   وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان رسمآ عتراضات خویش را راجه به تختی اسراییل به نماینده گی مردم افغانستان به ملل متحد تقدیم نماید.

3_   ازسازمان ملل متحد و جامعه جهانی  میخواهیم که جلو اسرایل راگرفته وجنگ را متوقف سازند.

4_   از تمام کشورهای اسلامی و طرفدار حقوق بشرمیخوایم که روابط تجارتی و دپلوماتیک خویش را با اسرایل قط نمایند.

5_   ازسازمان ملل متحد و جامه جهانی میخواهیم که کمک های نظامی و تصلیحاتی ایالات متحده را با اسرایل فطع نموده توافق و تدابیر دیپلوماتیک اتخاز منایند. فابل یاد اوریست که به تعداد 1000 ها شهروند بر ضد اسراییل در ین مطاهره اشتراک کرده بود.  

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در شنبه چهاردهم دی 1387  |
 جوانان بغلان از ازدواج های اجباری شاکی اند

 


ازدواج های اجباری هر کجا مشکلی فرا راه جوانان محسوب شده، اما دختران و پسران ولایت بغلان از آن ناراضی اند.

آنان می گویند که این کار باعث بروز مشکلات جدی شده حتا زنده گی آنان را به تباهی می کشاند.

راضیه متعلم صنف دوازدهم در لیسه فاطمه الزهرا شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان می گوید صنف نهم مکتب بود که به خواست فامیلش با پسر کاکایش نامزاد شده است.

وی گفت، هیچ فکر نمی کرد با پسر کاکایش که از طفولیت مانند برادر و خواهر بزرگ شده اند، نامزاد شود.

او به خبرنگار آژانس روز گفت:(( این کار به خواست فامیلم صورت گرفته است.))

تنها راضیه ضرراین گونه تصمییم گری های فامیل را نه دیده بلکی فراوانند ازدختران وپسران که سرنوشت بهتری ازراضیه ندارند.

گل مکی دختری دیگری که در شورای زنان ولایت بغلان با پدر خود آمده در حالی که اشکش جاری بود می گوید که 28 سال عمر دارد و یک ماه قبل با پسر بیگانه نامزاد شد، اما حالا پسر حاضر به ازدواج با وی نمی باشد.

وی افزود که تا روز شیرنی خوری او و نامزدش یک دیگر را ندیده، فقط عکس یک دیگر را دیده بودند.

مکی اضافه کرد:(( اما با دیدن یک دیگر نامزادم محفل را ترک نموده و حاضر به ازدواج نمی باشد.))

او علاوه میدارد که حالا خانواده نامزادش خواهان پس گرفتن طلا و لباس های می باشد که برای وی آورده بودند از این سبب جنجال شان به شورای زنان کشیده است.

نه تنها عده ی دختران ازحق انتخاب همسراستفاده نمیتوانند بلکه بعضاً فامیل ها به پسران شان نیزچنین حقی را قایل نمی شوند.

داود نامزاد گل مکی از این جمله است که مدعی است ،خانواده اش بدون مشوره، وی را نامزاد کرده بودند، ازاین سبب حاضر به ازدواج نمی باشد.

او به خبرنگار روز میگوید: ((اگر فامیلم بازهم اصرار کنند خانواده را برای همیشه ترک می کنم.))

وی افزود که نامزادش از لحاظ سنی از وی بزرگ تر بوده از جانب دیگر از وی شناخت و معلومات از او ندارد از این رو نمی خواهد ازدواج کند.

این گونه مشکلات درعده ی ازخانواده ها به اشکال مختلف سد راه حقوق فرزندان شده است.

شریفه خانم دیگری از این کسان است که در یکی از ادارات دولتی شهر پلخمری به صفت اجیر وظیفه اجرا می کند.

شریفه می گوید که پنج ساله بود که پدرش فوت نموده و مادرش با مرد دیگری ازدواج نموده و وی را با پسر شوهر دومی اش داده است.

اکثراً دختران با این گونه وصلت ها راضی نبوده ولی عنعنات حاکم در جامعه اجازه نمی دهد تا با آن مخالفت نشان دهند.

شریفه اضافه میکند:((به آن پسرعلاقه نداشتم اما مجبور به ازدواج شدم.))

او مدعی است که شوهرش معتاد بوده به مرور زمان وضعیتش بد ترنیز شده است.

شریفه علاوه نمود که حالا شوهرش توان کار را نداشته و در خانه اولادهایش را مورد لت و کوب قرار داده ، لوازم خانه را به فروش رسانیده از پول آن مواد مخدر برایش تهیه می کند.

این در حالیست که در روستاهای ولایت بغلان تصمیم ازدواج را دختران و پسران نه بلکه فامیل های شان می گیرند و عواقب بیشتر این گونه ازدواج ها خوب نبوده و ناگوار می باشد.

هستند عده ی ازجوانان که بااینگونه تصمیم گیری های فامیل ها واکنش نشان میدهند.

پیکار محصل سال دوم در پوهنتون بغلان به این عقیده است که باید فامیل ها در انتخاب همسر نظر دختر و پسر شان را دخیل نمایند زیرا این موضوع حیات و زنده گی دو انسان است.

دراین حال رحیمه ظریفی رییس شورای زنان این ولایت نه تنها این گونه برخورد فامیل ها را تایید نکرده بلکه از این ناحیه اظهار نگرانی نموده اضافه کرد که روزانه حد اوسط دو مورد ازاین گونه قضایا به آن ریاست راجع میشود.

وی افزود که بسیاری این قضایا در مورد از فسخ نامزادی، طلاق و یا از برخورد نادرست شوهران شکایت دارد.

با توجه به نظریات رییس شورای زنان و منابع گزارش و ریشه یابی موضوع معلوم است که بیشتر بروز این گونه نا ملایمات از ازدواج های اجباری ناشی شده است.

گفتنی است در افغانستان به دلیل بی سوادی و رواج های نا پسند در بسیاری از ازدواج ها نظر دختر و پسر مهم پنداشته نشده ،حتا بدون در جریان گذاشتن آنان، عده ی از فامیل ها اقدام به عملی کردن این گونه تصامیم منیمایند که ندامت بعداز آن فایده در بر نخواهد داشت

انیتا کارگر- ولایت بغلان

 

 

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در شنبه چهاردهم دی 1387  |
 

به یادبود از شهدای بغلان

غــم دل

دوستان عزیز چون زادگاه خودم ولایت بغلان است و در حادثه ۱۵عقرب ۱۳۸۶در بغلان صتعتی جهت تحیه گزارش خودرارسانیده بودم وحالت را که مشاهده کردم آنرانمیتوانم بیان کنم اما یک پارچه شعری ازمحمد عارف یوسفی برای شما تقدیم مینمایم

وخود اقای یوسفی میگوید:

با عرض سلام این شعررا سال پار بتاریخ هفتم نوامبر سال 2007 بعد از حادثه ی المناک بغلان که در پهلوی سایرین ده ها طفل معصوم و بیگناه را نیز بشهادت رسانید نوشته بودم چون تازه علاقه به نوشتن شعر گرفته بودم و دومین شعری بود که سروده ام ازینرو نقایص زیادی داشت و فعلن که ازان حادثه یکسال میگذرد خواستم این شعر را دوباره بمناسبت یادبود آن روز بازنویسی کنم و ضمن تغییرات در شعر چندین بیت نیز اضافه گردیده است.

وطنــــداران دلـــم غـــم دارد امـروز وطـــن انـــدوه و ماتـم دارد امـروز

بـــــرآمــــد آ فُـتــابِ تیـــــره بختــی سعــا د ت عمــرِ شبنـم دارد امـروز

بـــه سینـــه میهن ویــــرانـه ی مــن غـــم د نیــــا و عـــالـــم دارد امـروز

وطـن د رسوگِ طفــلِ نـا مُــرا د ش فـغـــا ن و د رد پیهــــم دارد امـروز

زکـــوه وجنگـل و دریــا و صحــرا همـــگی وضعِ بـر هـــم دارد امـروز

تو گویی سنگ و چـوب و آب وآتش پــــــــلانِ قتــــــلِ آ د م دارد امـروز

زخـــونِ پا ک و معصـومِ صغيران زميــن و خــاکِ ما، نـم دارد امـروز

سفیــد و سرخ بهــم آمیـختـه یـا رب دو رنـگی عـزمِ محکــم دارد امـروز

که آب و خون، دلِ مـا د ر ز گـریه بـه چشم و گـونه مـدغــم دارد امـروز

زميــن و آسمـــا ن شهـــرِ بغـــلان مصیبــت هــای پیهــــــم دارد امـروز

نــوای طفلکـا نش گشتـه خــامـوش صــدا ی بـا روت و بــَم دارد امـروز

تنِ بسمــل و دست و پــای طفــلان فتاده هـــرسو. دل وَهـــم دارد امـروز

حِنـا میبـود به شادی،خون وباروت* نــداشت هیچگـاهُ ،هـردم دارد امـروز

سپاس ناتـو! کـه جشنِ عروسی مـا* بـجـــای گـُـل بــه سر بَـم دارد امـروز

ز خـــونِ کـُـشتــگـــان سرزمـینــم بـه هــر گـوشه وطـن یـَم دارد امـروز

بَهَـر جايی که افغان اسـُت زين غـم يقيــن کــه چــشم پُـرنـــم دارد امـروز

چی ظلـم ست بـر سر اولاد کشور کـــه دولت قلب بيــرحــم دارد امـروز

به فکرِ گشنـه و بیچـاره کس نیست بـه حقش هـــر که ستـــم دارد امـروز

ز اربــابِ وزارت تـــا ریــــا ست صــداقــت اکثــرش کــم دارد امـروز

وزیـــر و والـی و رئیس و قـاضی ز یـکسر شـــوق دِرهـــم دارد امـروز

دریغــــا جمعِ بیـرحــم و قسی قلب بــد ستِ خــویشُ پـرچــم دارد امـروز

زن و مرد و جوان و پیر وکود ک همـــــه شــا ن قلب د ژم دارد امـروز

ز حـالِ زارِ ایـن میهـن چی گـویــم فضـــای چــــون جهنـــم دارد امـروز

چه مردمانِ خوشبخت دیگــراننـــد نصیــبِ شــــاد و خـُـــرم دارد امـروز

ولـــی قـــامـوسِ بخت مـا د ریغـــا نشــــاط و خـُـــَرمی کــم دارد امـروز

اگـر چه صلح و آرامی و وحــد ت همــــــه نیـــــازِ مُبـــــرم دارد امـروز

مگر ای "یــوسفی" تو نـاله کم کن صــدای نــالــه کـــی دَ م دارد امـروز

نمیدانی کـــه د ردت نـــزدِ بیــد رد بهـــایِ کمتـــــر از کـــم دارد امـروز

این ابیات را به ارتباط فاجعه ی بمباردمان نیروهای ناتو دریک محفل عروسی که چندی قبل در شهر قندهار انجام دادند و سبب شهادت ده ها وطندار بیگناه ما بشمول عروس و داماد گردید اضافه نموده ام.

و واژه ی شادی درین بیت منظور از عروسی هست.

|+| نوشته شده توسط جاویدکارگر در چهارشنبه سیزدهم آذر 1387  |
 
 
بالا